Skip to content →

Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van BENphotography.

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door BENphotography eenzijdig worden aangepast.

2. FOTOREPORTAGES & BOEKING

2.1 U kiest voor een specifieke fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreek. BENphotography is vrij haar artistieke kennis en inzicht in een fotoreportage toe te passen bij alles wat in een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk omschreven is.

2.2 Een reportage boeken in eerste instantie per email. Hierna kan worden overgestapt op contact per telefoon/ wthat’s app e.d.. Tevens kan er ook een kennismaking worden gepland, afhankelijk van het soort reportage dat door u is geboekt.

2.3 Door het boeken van een reportage bij BENphotography zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

2.4 Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw , tenzij expliciet anders vermeld (trouwen en andere familiefeesten edrijfsreportage).

2.5 Eventuele reiskosten van BENphotography zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Binnen een straal van 25km  rondom Maastricht zullen er door BENphotography geen reiskosten in rekening worden gebracht. Daarbuiten, vanaf Maastricht, wordt €0,50 per kilometer in rekening gebracht.

2.6 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BENphotography heeft het recht tot 2 dagen na ontvangst van de offerte dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de dienst. 

2.7 Wijzigingen in de  boeking door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door BENphotography slechts worden uitgevoerd na een aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij schriftelijk voor akkoord bevonden is. 

2.8 Voor alle reportages geldt dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie.  Uiteraard denkt BENphotography met u mee. Let op dat de opdrachtgever ook een reserve locatie in gedachte houdt bij  slecht weer. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van een specifieke locatie waarbij een vergunning, toestemming, toegangsprijzen, parkeerkosten e.d. vereist zijn, is de opdrachtgever hier verantwoordelijk voor en zijn de kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is  tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van toegang. 

3. LEVERING

3.1 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De foto’s worden geselecteerd naar inzicht van BENphotography. Zij is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens BENphotography niet geschikt zijn om te tonen.

3.2 De foto’s worden aangeleverd in JPEG. Onder geen enkele mogelijkheid word het RAW bestand aangeleverd. Het is niet toegestaan de door BENphotography aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden of te bewerken. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door BENphotography, gebruikt te worden. 

3.3 Drie (3) weken na datum van gemaakte fotoreportage, mits het geen halve of hele dag fotoreportage betreft, ontvangt u een online galerij met een persoonlijk wachtwoord dat u toegang geeft tot de foto’s. In deze galerij kunt u de foto’s bekijken. Deze foto’s zijn uitsluitend bestemd om uit te kiezen en mogen in geen geval door u of anderen gebruikt of gepubliceerd worden, op welke wijze dan ook. Uit de selectie die BENphotograpy gemaakt heeft, kunt u het overeengekomen aantal foto’s kiezen en eventueel extra foto’s tegen een meerprijs, zoals vermeld op de website.

3.4 Na selectie en betaling van de factuur, wordt in de online galerij het downloaden van de door u gekozen foto’s  in hoge kwaliteit en zonder logo of watermerk door BENphotoraphy vrijgegeven.

3.5 Indien er voor een halve of hele dag reportage is gekozen, maakt BENphotography de selectie van de foto’s. Binnen welke termijn u de foto’s ontvangt is afhankelijk van het aantal geboekte opdrachten in die periode bij BENphotography. Tevens neemt het selecteren en bewerken ruim meer tijd in beslag door het vele male hogere aantal gemaakte foto’s tijdens deze reportages. U krijgt van BENphotography altijd een indicatie wanneer u de foto’s ongeveer mag verwachten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend door de wederpartij en de verwachte datum kan ten alle tijden door BENphotography worden herzien.

Van de geselecteerde foto’s wordt ook een slideshow gemaakt.

Afhankelijk van de gemaakte keuze bij boeking wordt er ook een fotoboek samengesteld. Dit fotoboek wordt samengesteld door BENphotography. 

3.6 BENphotography is voor de levering van fotoproducten afhankelijk van de levering van derden. De termijn voor deze levering wordt in alle redelijkheid vastgesteld door BENphotography. De verzendkosten van de fotoproducten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

3.7 BENphotography is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdruk indien deze door de opdrachtgever zelf wordt afgedrukt, zowel thuis als bij een bedrijf. BENphotography geeft u graag advies waar u de foto’s af kan laten drukken met een mooi en kwalitatief goed resultaat. waren van de foto’s en de daarbij horende back-up

3.5 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de foto’s en de daarbij horende back-up. BENphotography bewaart de foto’s gedurende een periode van één jaar. Aan deze extra service kunnen geen rechten worden ontleend.

3.6 Onbewerkte en originele foto’s bestanden worden niet geleverd.

3.7 BENphotography werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de opdrachtgever op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. BENphotography is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de opdrachtgever. U heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van uw eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

4. BETALING & FACTUUR

4.1 De reportage is bevestigd wanneer de reportage vergoeding is voldaan. U gaat dan ook automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De factuur ontvangt u bij de bevestigingsmail met alle informatie en gegevens.

4.2 Nadat u foto’s heeft geslecteerd in de online galerij ontvangt u een factuur met het restbedrag.  De factuur wordt per email naar u verzonden.

4.3 U ontvangt pas na betaling van de factuur de foto’s.

4.4 De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. 

4.5 Indien u het verschuldigde bedrag niet, of niet volledig voldaan heeft binnen de onder 4.4 genoemde betalingstermijn,  is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag en zult u een herinnering ontvangen.

4.6 Is het verschuldigde bedrag 30 dagen na factuurdatum niet of niet volledig voldaan, dan is BENphotgraphy genoodzaakt u in gebreken te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4.7 Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4.8 Voor bijzondere data zoals feestdagen (bijvoorbeeld Pasen, Pinksteren, Kerst, Oud&Nieuw etc.) gelden tarieven met een toeslag van 150%.

4.9 Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die BENphotography ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

4.10 Geen enkel gebruik van de foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van BENphotography nog niet heeft voldaan.

5. ANNULERING

5.1 Bij annulering van een fotoreportage langer dan 14 dagen voor de geplande reportage dag worden geen extra kosten in rekening gebracht en zal de aanbetaling, minus een onkostenvergoeding van 50 euro, worden teruggestort. Dit ter vergoeding van de werkzaamheden die BENphotography reeds heeft verricht.

5.2 Bij annulering van een fotoreportagebinnen 14 dagen voor de geplande reportage dag zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht maar wordt de reportage vergoeding niet teruggestort. Dit ter vergoeding van het geleden verlies van BENphotography.

5.3 Bij annulering voor een Trouwreportage/andere feesten en familiepartijen en bedrijfsreportages binnen 6 maanden voor de gereserveerde reportage datum wordt er 50% van de reportage kosten in rekening gebracht. 

Bij een annulering binnen 3 maanden voor de gereserveerde reportage datum wordt 75% van de reportage kosten in rekening gebracht.

Bij annulering van alle fotoreportagebinnen 48 uur voor de geplande reportage datum wordt het volledige bedrag van de fotoreportage in rekening gebracht. Dit ter vergoeding van het geleden verlies van BENphotography.

Bij uitzondering dat verzetten van de geplande reportage datum mogelijk is en wederpartij meteen een nieuwe datum met BENphotography vastlegt.

In het geval dat BENphotography niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht en u heeft niet gekozen voor een back-up fotograaf, dan heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.

6. VERPLAATSEN VAN FOTOREPORTAGE

6.1 Bij fotoreportages op een buitenlocatie wordt bij weersvoorspellingen met veel wind en/of regen in overleg een nieuwe datum gekozen. Uiterlijk 1 dag van te voren beslist BENphotography of de fotoreportage kan doorgaan op basis van de weersvoorspellingen en zal contact worden opgenomen met de opdrachtgever over deze beslissing.  

Omdat de fotograaf afhankelijk is van natuurlijk licht, zijn de maanden: maart t/m september de meest geschikte maanden voor het maken van een fotoreportage. Tevens is het goed mogelijk om zowel vroeg in de ochtend als steeds later op de avond kwalitatief goede foto’s te maken en dus een reportage op deze tijdstippen te boeken.

Ook in de maanden oktober t/m februari is het mogelijk om fotoreportage te boeken, echter zijn dan de tijden waarop een reportage geboekt kan worden beperkter. Denk hierbij aan bijvoorbeeld geen reportage vanaf het moment dat het bijna donker is. 

7. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

7.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de geleverde foto’s schriftelijk/per mail aan BENphotography te worden medegedeeld. BENphotography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren of te komen met een passende oplossing, die beide partijen ten goede komt.

7.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 7.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

7.3 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf, uw kinderen en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste  zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Het is in geen geval mogelijk om een (schade)claim op de fotograaf, in welke zin dan ook. 

7.4 BENphotography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon in het hoogwaardig segment. BENphotography zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is BENphotography niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van BENphotography uitgesloten.

8. AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT

8.1 Op alle foto’s van BENphotography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BENphotography. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.

8.2 Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 

Iedere toestemming voor publicatie of gebruik van foto’s  is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met BENphotography en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie, deze moet u op ieder verzoek van BENphotograohy kunnen tonen.

8.3 U dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op social media of elders op internet.

8.4 Het portretrecht ligt bij de geportretteerde. Bij het boeken van een fotoreportage geeft u toestemming aan BENphotograhpy om de foto’s te mogen gebruiken voor publicatiedoeleinden voor website, sociale media, promotiedoeleinden, wedstrijden etc.. 

BENphotography zal u vooraf laten weten welke foto’s eventueel gebruikt zullen worden voor zakelijke en commerciële doeleinden. Wilt u een specifieke foto niet (online) terug zien, dan kan dit ten alle tijden overlegd worden.

Bij de afscheid en laatste momenten reportage zal BENphotography geen gebruik maken van bovenstaand recht.  Enkel in goed overleg en met schriftelijke (via mail) toestemming van de opdrachtgever zullen deze foto’s voor zakelijk en commerciële doeleinden gebruikt worden. 

8.5 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van BENphotography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.

8.6 Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

8.7 BENphotography mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. BENphotography  is niet verplicht dit te melden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan dient u dit schriftelijk (per mail) aan BENphotography te laten weten.

Echter zal BENphotography nooit foto’s zonder toestemming doorspelen aan een ander (commercieel ) bedrijf doorspelen. Bij publicaties in een (online) magazine of dergelijke zal BENphotography altijd toestemming vragen aan de opdrachtgever en /of geportretteerde. 

8.8 De website en alle content van de website zijn eigendom van BENphotography. Deze mogen niet worden gedownload, gekopieerd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd, vermenigvuldigd of anders gebruikt worden zonder dat daar de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor gegeven is door BENphotography.

9. FAILLISSEMENT/SURSEANCE 

9.1 Zowel de Fotograaf als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

10. CADEAUBON

10.1 U kunt een Cadeaubon afnemen van BENphotography voor een eigen te bepalen bedrag. De Cadeaubon dient vooraf betaald te worden en pas na ontvangst van de betaling zal de Cadeaubon per post of digitaal verstuurd worden.

10.2 De Cadeaubon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Dit is de datum die op de Cadeaubon vermeldt staat. Een eventuele fotoreportage die met de Cadeaubon geboekt wordt, dient voor deze vervaldatum plaats te vinden.

10.3 De originele Cadeaubon dient bij de fotoreportage ingeleverd te worden bij de fotograaf.

10.4 Een Cadeaubon is niet terug te ruilen in ontvangst voor geld terug. Bij besteding van een lager bedrag dan de waarde van de bon kunt u, op aanvraag, een nieuwe bon ontvangen voor het restbedrag. Deze behoudt echter de vervaldatum  van de originele bon

BENphotography behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mail naar info@benphotography.online

Deze algemene voorwaarden zijn van mei 2022